Team

Adventjugend

Alexaner Kampmann

Landesjugendleitung der Adventjugend

alexander.kampmann(at)adventisen.de

Bianka Kreis

Sachbearbeiterin der Adventjugend

bianka.kreis(at)adventisten.de

Anne Eichert

Jugendreferentin der Adventjugend

anne.eichert(at)adventisten.de

NRWideo

Jan Koch

ehrenamtliche Leitung NRWideo

jan(at)nrwideo.de

Silas Müller

ehrenamtliche Leitung NRWideo

silas(at)nrwideo.de

Hortenzia Cosman

ehrenamtliche Mitarbeit NRWideo

Gennadi Wedel

ehrenamtliche Mitarbeit NRWideo

gena(at)nrwideo.de